Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Goossens Belastingadviseurs (hierna te noemen “Goossens Belastingadviseurs”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Boerenverdriet 20, te Bergen op Zoom. Goossens Belastingadviseurs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77684419. Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacyverklaring is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

  • Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:
  1. E-mailadres
  2. Naam
  3. Woonplaats, IP-adres, Bedrijfsnaam
  • Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring voor onze website.

 

Doeleinden verwerking gegevens Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Goossens Belastingadviseurs verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Goossens Belastingadviseurs daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om: voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld? Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.   Beveiliging en veiligheid Goossens Belastingadviseurs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.   Bewaartermijn In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Goossens Belastingadviseurs persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met hallo@kantoorgoossens.nl.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met Goossens Belastingadviseurs door een e-mail te sturen naar hallo@kantoorgoossens.nl of een brief sturen aan:

Goossens Belastingadviseurs Business Center De Roembrandt Boerenverdriet 20 4613 AK, Bergen op Zoom

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen Goossens Belastingadviseurs kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.

 

Contact Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Goossens Belastingadviseurs door een e-mail te sturen naar hallo@kantoorgoossens.nl.